• Icona ca_ES
  • Icona es_ES

Política de privadesa

http://www.clubnauticgarraf.com
De conformitat amb el Reglament Europeu 2016/679 (RGPD) del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i la LLei 3/2018 (LOPD-GDD) de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia dels Drets Digitals li informem que el Responsable del tractament de dades de caràcter personal d'aquest portal web :

Club Nàutic Garraf
Escullera de Ponent, s/n, 08871,Garraf
NIF:G08490963/ NIF:(European  VAT Number): G08490963
El Club Nàutic Garraf és una entitat sense ànim de lucre que està inscrita al Registre del Consell Català de l’Esport amb número d'inscripció 05248.
Tel: 93 632 00 13         E-mail:info@clubnauticgarraf.com
Club Nàutic Garraf, està especialment sensibilitzada en la protecció de dades de caràcter personal dels usuaris dels serveis d'aquest portal web. Mitjançant la present política Club Nàutic Garraf informa els clients, interessats o usuaris del portal web:http://www.clubnauticgarraf.com/dels usos als quals se sotmeten les dades de caràcter personal que es recapten al portal web, amb la finalitat que decideixin, lliurement  i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.
Club Nàutic Garraf , es reserva la facultat de modificar aquesta política amb l'objecte d'adaptar-la a novetats legislatives, criteris jurisprudencials, pràctiques del sector, o interessos de l'entitat. Qualsevol modificació en la mateixa serà anunciada amb la deguda antelació, a fi que tinguis perfecte coneixement del seu contingut.
1. FINALITAT DEL TRACTAMENT
La finalitat de la recollida i tractament de les dades personals, a través dels formularis propietat de Club Nàutic Garraf, posats a la disposició dels usuaris en aquest portal web, responen, segons el cas concret, per a :
atendre les seves consultes i sol·licituds,
realitzar un control de qualitat sobre els nostres productes i serveis, bústia de suggeriments
Amb caràcter general no s'utilitzaran les dades rebudes per a cap finalitat que no sigui atendre la seva sol·licitud, prestar-li una atenció personalitzada o enviar-li informació, en cas d'acceptació expressa, sobre els  serveis de Club Nàutic Garraf.
2. COM OBTENIM LES SEVES DADES
Sempre recollim les seves dades mitjançant el seu consentiment exprés i pot ser a través de diferents canals de comunicació, com:

Quant vostè contacta directament amb Club Nàutic Garraf, per exemple  a través del portal web o a través de les línies  telefònica, amb el motiu de sol·licitar informació sobre els nostres serveis.

Quan vostè participa en les nostres activitatso   esdeveniments.

Quan amb el seu consentiment exprés, ens comuniquen Club Nàutic Garraf,  les seves dades personals.
 
En els diferents formularis que hi ha al nostre portal web, poden existir finalitats diferents que procedim a desenvolupar a continuació:
 
3.  TRACTAMENT DE LES DADES   
Finalitats comercials: en cas que vostè de forma expressa ens ho autoritzi, les seves dades seran tractades amb la finalitat de remetre'ls informació per via electrònica, sobre serveis.
En tal cas, la seva informació es mantindrà en el nostre sistema mentre vostè no sol·liciti la revocació del seu consentiment.
 
Comunicacions per correu electrònic: Si ha sol·licitat expressament la recepció de comunicacions electròniques, a qualsevol moment, vostè pot optar per no rebre correus electrònics amb informació del Club Nàutic Garraf utilitzant el mecanisme de cancel·lació de subscripció contingut en cada correu electrònic.
 
Exercici de drets: el tractament de les seves dades es farà amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud per a l'exercici dels drets.

4.  CONSENTIMENT


L’informem que els consentiments per vostè atorgats tenen caràcter completament revocable. Aquesta revocació la pot realitzar a qualsevol moment, bé mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a l’adreça que  figura a l'inici del present document o revocant-ho de forma directa en les diferents comunicacions que li remetem. Igualment,  l’informem que aquesta revocació no té efectes retroactius assolint efectes des del moment de sol·licitud d’aquesta.

5. TERMINI DE CONSERVACIÓ
Les dades personals proporcionades es conservaran durant el termini corresponent per complir amb les obligacions legals.
L’informem que conservarem la seva informació personal pel període necessari per complir amb els propòsits descrits en aquesta política de privadesa, tret que legalment es permeti o requereixi un període de retenció més llarg.
6. LEGITIMACIÓ
Club Nàutic Garraf està legitimat al tractament de dades personals, sobre la base del consentiment atorgat per l'interessat per a un o diverses finalitats específiques, tal com recull l'article 6.1. a) del  Reglament 2016/679 del parlament europeu i del consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques

7. EXACTITUD DE LES DADES
D'altra banda, amb la finalitat que les dades dels nostres fitxers, informàtics i/o en paper, sempre corresponguin a la realitat, l'usuari haurà de realitzar els canvis, directament, quan així estigui habilitat o comunicant-se, per mitjà fefaent, a l'àrea o departament corresponent de Club Nàutic Garraf.
8. DESTINATARIS
Les dades personals, no seran cedits o comunicats a tercers, excepte en els supòsits necessaris per al desenvolupament, control i compliment de les finalitats expressades, en els supòsits previstos segons Llei.
9. DRETS DELS USUARIS
No obstant això, l'interessat podrà exercitar els drets que li assisteixen, d'acord amb el RGPD, i la LOPD-GDD :
•    Dret a sol·licitar l'accés a les dades personals relatives a l'interessat,
•    Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió,
•    Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament,
•    Dret a oposar-se al tractament,
•    Dret a la portabilitat de les dades
L'interessat podrà exercitar tals drets mitjançant sol·licitud acompanyada d'una fotocòpia de la seva D.N.I, i en la qual especificarà quin d'aquests drets sol·licita que  sigui satisfet, enviant la sol·licitud  a l'adreça: Club Nàutic Garraf , domicili social a aquests efectes en Escullera de Ponent, s/n, 08871 ,Barcelona, Espanya.
En cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).
10. MESURES DE SEGURETAT
Finalment s'informa que Club Nàutic Garraf, adoptarà en el seu sistema d'informació les mesures tècniques i organitzatives legalment requerides, a fi de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades emmagatzemades, evitant així, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat; tenint en compte l'estat de la tècnica, els costos d'aplicació, i la naturalesa, l'abast, el context i les finalitats del tractament, així com riscos de probabilitat i gravetat variables associades a cadascun dels tractaments.
11. OBLIGATORIETAT DE LA INTRODUCCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL  
Per accedir al portal web de Club Nàutic Garraf,  http://www.clubnauticgarraf.com no és necessari aportar cap dada de caràcter personal . No obstant això, per realitzar sol·licituds d'informació o serveis  concrets si que pot ser necessari que l'usuari, interessat aporti dades en els formularis existents al portal web per a les finalitats anteriorment descrites. Els camps en els quals figuri un asterisc (*) són aquells que requereixen una resposta obligatòria. De no ser informats la conseqüència és  la impossibilitat d'enviar la sol·licitud d'informació.
Si té alguna pregunta sobre aquesta Política de Privadesa, preguem que es posi en contacte amb nosaltres enviant un email a info@clubnauticgarraf.com

Club Nàutic Garraf , 2018 ©Tots els drets reservats